skip to Main Content

Pedagogisch project Basisschool Viejool

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

Het onderwijs dat binnen een school wordt aangeboden, moet passen in het kader van richtlijnen, vastgelegd en goedgekeurd door het Schoolbestuur in een door haar opgesteld pedagogisch project. Dit opvoedingsproject bepaalt de aard en het karakter van het onderwijsaanbod binnen de school. Wij zijn fier het aan u voor te stellen. De inrichters van het onderwijs in deze school gaan er van uit, dat de directie en de leerkrachten dit opvoedingsproject niet alleen dragen, maar ook echt uitdragen. Van de leden van de schoolraad en van de leden van het oudercomité wordt verondersteld dat ze dit project onderschrijven.

Van de individuele ouders wordt minimaal verwacht dat ze het pedagogisch project respecteren en dat ze zich, ten aanzien van punten waar ze het eventueel moeilijk mee hebben, neutraal opstellen. Als katholieke school willen wij kinderen helpen vanuit het christelijk waardepatroon op te groeien tot volwassenen, d.w.z.: tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven; die bekwaam zijn om na grondige informatie, vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen, te handelen;

– die bekwaam zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich in de maatschappij aan te passen, maar wel door actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, gedragen door een christelijk waardepatroon. In onze school zal de opvoeding en het onderwijs gericht zijn op de optimale ontplooiing van de gehele menselijke persoonlijkheid en op de ontwikkeling van al zijn talenten. Er wordt aandacht besteed aan de verstandelijke, de sociale, de affectieve, de muzische, de religieuze en morele, de esthetische en de motorische vorming. Onze school weet dat zij slechts een onderdeel is in de totale opvoeding van de kinderen, en zal daarom een open en eerlijk contact onderhouden met de andere participanten aan de opvoeding.

Ons eigen opvoedingsproject is opgebouwd rond vijf opdrachten die we ons tot doel
stellen.

 1.    De schooleigen christelijke identiteit
  Zij vormt als het ware het fundament van onze school. We beogen opvoeding en onderwijs
  die geïnspireerd zijn door het evangelie en de katholieke traditie.
  Onze school wil kinderen groeikansen bieden om alles wat in hen leeft tot bloei te helpen
  komen.
  We voorzien in een gevarieerd aanbod van pastorale activiteiten:
  Gemeenschap vormen: het hele schoolklimaat is gericht op ontmoeting van elkaar.
  Belangrijke ontmoetingsmomenten vinden plaats in de grote zaal.
  Verkondigen: in de godsdienstlessen maar ook in andere activiteiten leren we kinderen
  verwonderd zijn en bewonderen.
  Dienstbaarheid: we leren kinderen ten dienste staan van anderen, dichtbij en veraf.
  Vieren: geregeld worden viering momenten ingelast.
  De verbondenheid met anderen, en met de wereld, wordt gedragen door het team samen
  met het schoolbestuur en de ouders. Ook tussen school en parochie is er een vruchtbare
  samenwerking.
 2.    Het inhoudelijk aanbod van het onderwijs
  De school streeft naar optimaal kwaliteitsonderwijs.
  De school geeft het hele kind de ruimte zichzelf te worden. Zowel hoofd, hart als handen
  worden ontwikkeld.
  De school biedt kansen tot exploratie, gaat in op de actualiteit, zet aan tot zelfstandiger
  werken, laat het kind bezig zijn met onderwerpen waar het interesse voor heeft en waar het
  later ook nog iets mee is.
  Onze school legt de klemtoon op het positieve. Fouten of mislukkingen zijn slechts
  uitdagingen voor het kind, en voor de leerkracht, om te leren hoe het probleem anders en
  beter aangepakt kan worden.
  We kiezen voor een degelijk aanbod: we oriënteren daarvoor ons onderwijs naar de
  leerplannen en het ontwikkelingsplan voor het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO).
  De methodes voor taal, wiskunde, wereldoriëntatie, … worden zodanig gekozen dat zij ook
  afgestemd zijn op de leerplannen, de ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ODET).
  Door regelmatig overleg werken we er naartoe dat alle kinderen steeds verdergaan in de
  groei van kennis en in de manier van werken.
 3.    De didactische aanpak en het opvoedingsklimaat
  Elk kind wordt gerespecteerd en aanvaard door de leerkrachten, die er zo naar streven het
  ook te laten aanvaarden binnen de leerlingengroep van de klas.
  De klas moet voor de kinderen een tweede thuis zijn, waar ze zich goed voelen, waar ze zich
  kunnen ontwikkelen op hun niveau, waar ze een actieve inbreng hebben en waar er
  rekening gehouden wordt met hun gevoelens.
  De leerkrachtengroep werkt als team in een open samenwerking en is de basis voor een
  constructieve relatie onderling met de directie, en met de ouders, gebaseerd op vertrouwen
  en geloof in elkaars bedoelingen en mogelijkheden. Hierbij blijft het welzijn van het kind
  centraal staan.

Er wordt gestreefd naar verder uitbouwen en verbeteren van de lesmethodes, de leerstof, de integrale aanpak, en naar een continuïteit over het geheel van de school. Iedere leerkracht wordt ertoe aangespoord zichzelf verder te ontwikkelen, en krijgt de kansen om bij te scholen en om nieuwe technieken en gevarieerde werkvormen uit te proberen. De leeromgeving wordt verder geoptimaliseerd via overleg, evaluaties en uitwisseling van ideeën en werkvormen.

4. De ontplooiing van elk kind, met een brede zorg

Ieder kind is uniek. Wij willen bijdragen tot een gelukkig leven voor alle kinderen. Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de zorgvragen van kinderen. Onze school voelt zich geroepen tot een bijzondere aandacht voor kinderen die om welke reden ook minder kansen hebben, kansen dreigen te missen of die gekwetst zijn in het leven. We willen elk kind gelijke onderwijskansen bieden (SES). Zorgbreedte betekent dan dat we de verschillen tussen kinderen als uitgangspunt nemen
voor onderwijs en opvoeding. Onze school tracht zorgbreed te werken: het hele zorgbeleid zit verankerd in onze structurele werking. De zorgcoördinator(en), de SES-leerkracht(en), het zorgteam, … samen met de andere leerkrachten zijn zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het zorgbeleid
op onze school. Als team hebben we een hart voor kinderen. We doen inspanningen om hun ontwikkelings- niveau op te sporen via observaties en diagnoses (bv. het kindvolgsysteem). Via een gedifferentieerde aanpak en een specifieke benadering proberen we kinderen zo goed mogelijk te helpen in het verstandelijk, dynamisch-affectief en motorisch functioneren (bv. hoekenwerk, contractwerk). Kinderen worden individueel of in kleine groepjes bijgewerkt. Binnen het team zijn er momenten gepland voor overleg i.v.m. de begeleiding van kinderen. Er worden eveneens overgangsbesprekingen georganiseerd (3 de kleuterklas – 1 ste leerjaar,
lager onderwijs – secundair onderwijs). Ook de samenwerking met CLB, BuO, buitenschoolse centra, … en vooral met ouders is voor
onze school onmisbaar.

5. De school als gemeenschap en organisatie

Op school willen we samenwerken om kinderen te begeleiden in hun groeien. In ons schoolwerkplan worden de doelstellingen geformuleerd. Het is een concretisering van dit Eigen Opvoedingsproject, een prioriteitenplan op korte en lange termijn. De directie wordt bijgestaan door een kernteam, een zorgteam en door andere werkgroepen (Pastorale Werkgroep, festiviteitenwerkgroepen, …) De directie is de motivator van het ganse team. Hij maakt communicatie en openheid mogelijk en ontwikkelt in overleg initiatieven tot professionalisering. In het dagelijks leiding geven aan de school voelt de directie zich ondersteund door het schoolbestuur. De zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met een degelijke opvoeding vanuit een christelijk perspectief, deelt de school ook met anderen.

 • met de ouders als voorname partners van de schoolmet het schoolbestuur als eindverantwoordelijke
 • met de begeleiders en de nascholers.
 • met CLB
 • met scholen voor buitengewoon onderwijs
 • met de lokale geloofsgemeenschap
 • met de plaatselijke gemeenschap
 • met alle schoolparticipanten

Om garant te staan voor kwaliteit is het team bereid om steeds professioneel te werken (door overleg, hospiteren, nascholing, lesvoorbereidingen …) De school wil voor ieder die er leeft een fijne gemeenschap en organisatie zijn waar ieder zich goed voelt, zich thuis voelt en waarvan ieder zegt: Dit is onze school!

In onze school wordt meegeleefd met de persoonlijke wereld van de kinderen, waarbinnen geboorten, huwelijken, maar ook ziekten en overlijdens plaatsvinden.